เงื่อนไขการรับประกันสินค้า มีดังนี้

  • สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รับประกัน 3 ปี หรือ 30,000 แผ่น
  • สำหรับหมึกพิมพ์ รับประกัน 6 เดือน หรือจำนวนปริมาณการพิมพ์ ไม่เกิน 30% ของปริมาณการพิมพ์
  • ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ยินดีรับประกันรายการอะไหล่ทุกชิ้น เว้นแต่รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่บริษัทฯ กำหนด การรับประกันของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานของบริษัท

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

  • ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายอันเกิดจากการจัดเก็บ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากการใช้งานตามปกติ หรือการใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้าหรือแรงดันกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับระบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงความไม่สม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้วย ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อซึ่งมิใช่เหตุอันเกิดมาจากตัวแทนของบริษัทฯ ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, จลาจล, สงคราม, หรืออุบัติภัยอื่นๆ ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
  • การรับประกันด้วยการตกลง, การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ กับห้าง/ร้าน/ตัวแทนจำหน่ายหรือการกระทำด้วยประการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขการรับประกันซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้
  • ผลิตภัณฑ์นั้นถูกซ่อมแซม, ดัดแปลง, แก้ไข หรือกระทำการอื่นใด โดยผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกระทำการดังกล่าวจากทางบริษัทฯ หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองแท้ของบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขรุ่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกลบดัดแปลงหรือกำจัดออกจากผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปนอกประเทศไทย
  • ผลิตภัณฑ์ถูกขายภายใต้ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ (เช่นการประมูลสาธารณะหรือสัญญาการบำรุงรักษาพิเศษ) หมายเหตุ : บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินอันเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์และกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หรือยังไม่ชำระค่าซื้อเต็ม และถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันไว้ ให้ถือว่าการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบการบำรุงรักษา และรายการบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า