การคืนเงินและคืนสินค้า

การเปลี่ยน / คืนสินค้า
สินค้าที่ยังไม่ได้ใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีสภาพสมบูรณ์

1. หากได้รับสินค้าผิดจากที่สั่งซื้อ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม (บรรจุภัณฑ์ของสินค้าปิดสนิทและยังไม่ได้เปิดใช้)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

2. หากต้องการเปลี่ยน/คืน โปรดแจ้งรายละเอียด พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการส่งคืน ภายใน 3 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้า มาที่ E-mail : sales@tanasanstore.com หรือ Line ID : @Tofficestore เมื่อเราได้รับคำร้องของผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อกลับหาผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด
3. หลังจากได้รับการอนุมัติเปลี่ยน / คืนสินค้าจากบริษัทฯ โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น พร้อมถ่ายรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมส่ง ก่อนจัดส่งกลับมายังบริษัทฯ กรุณาส่งคืนสินค้าที่เกิดปัญหา พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) และของสมนาคุณมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
4. โปรดระบุ “สินค้าเปลี่ยน/คืน” ที่มุมขวามือของกล่อง
ส่งมาที่ : บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (Tanasanofficestore.com)
429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
5. เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการตามข้อ 1-5 แล้ว บริษัทฯจะตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า ของสมนาคุณ อุปกรณ์อื่นๆ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้ใช้บริการ

 

หมายเหตุ :เราไม่รับการเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก Tanasanofficestore.com หรือ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
2) บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ได้ทำการเปิดหรือใช้งานแล้ว
3) ผู้ใช้บริการไม่นำส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) ของสมนาคุณ หรืออุปกรณ์อื่นๆกลับมายังบริษัทฯ
4) สินค้าที่เสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของผู้ใช้บริการ
5) ผู้ใช้บริการไม่ได้ยื่นคำร้อง และแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้า
6) ผู้ใช้บริการไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้